CTC – oblete

CTC – oblets
1000mg
Intrauterina tableta
Za krave
Hlortetraciklin (u obliku hlortetraciklin-hidrohlorida)

Categories: , ,

Description

CTC – oblets
1000mg
Intrauterina tableta
za krave
hlortetraciklin (u obliku hlortetraciklin-hidrohlorida)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 intrauterina tableta sadrži:
Aktivna supstanca:
Hlortetraciklin – hidrohlorid…………. 1000 mg
Pomoćne supstance:
Laktoza,monohidrat; akacija, prašak; skrob, pšenični; talk; magnezijum – stearat.
Duguljasta, ovalna tableta žute boje
INDIKACIJE
Za kontrolu infekcija materice posle teškog prirodnog teljenja(nepravilan položaj ploda,krupan
plod,blizanci) ili neprirodnog odnosno carskog reza.Indikovan je i za kontrolu infekcija uterusa kod
zaostajanja placente, kao i za lečenje puerperalnih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima
osetljivim na hlortetraciklin.
KONTRAINDIKACIJE
Ne primenjuje se kod teških poremećaja funkcije bubrega i jetre kao i kod životinja sa poznatom
preosetljivošću na tetracikline.
NEŽELJENA DEJSTVA
Samo ponekad može da se javi preosetljivost na ovaj lek.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Krave
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Pojedinačna primena dve intrauterine tablete što je moguće dalje u matericu nakon što je vulva
temeljno oprana i dezinfikovana. Tablete se moraju staviti uz korišćenje dugačke plastične rukavice
koristeći dosta lubrikanta. Ne pokušavajte da stavite tabletu ako grlić materice nije dovoljno otvoren.
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pre aplikacije potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati vulvu, a zatim dobro nauljiti ili
namazati gelom polietilensku rukavicu i uvesti tabletu u uterus.
Da bi lek ispoljio potpunu antiikrobnu efikasnost poželjno je kompletno eliminisati sadržaj
uterusa i onda aplikovati lek.
KARENCA
Meso: 7 dana
Mleko: 72 sata (6 muža)
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Uslovi čuvanja leka:
Čuvati na temperaturi do 250 C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe: 4 godine.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Neodgovarajuća upotreba leka može povećati prevalenciju bakterija rezistentnih na hlortetraciklin i
može smanjiti efikasnost tretmana drugim tetraciklinima zbog unakrsne rezistencije. Osjetljivost
ciljnih sojeva na lek može varirati s vremenom. Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati
samo na osnovu nalaza antibiograma.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ne koristiti ovaj lek ukoliko ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili ukoliko vam je
savetovano da ne rukujete sa ovakvim preparatima.
U slučaju nehotičnog kontakta sa očima ili kožom odmah isprati vodom.
Upotreba leka tokom graviditeta i laktacije:
Može se primenjivati u toku laktacije poštujući preporučenu karencu za mleko.
Preparat se ne koristi u toku graviditeta već samo posle partusa kod krava.
Interakcije
Ne koristiti zajedno sa baktericidnim lekovima kao što su penicilini, cefalosporini, …
Predoziranje
Ne postoji rizik od predoziranja
Inkompatibilnost
Tetraciklini su inkompatibilni sa dvovalentnim jonima kao što su Ca++ i Mg++, i trovalentnim jonima
kao što je Al+++
.
U toku lečenja sa hlortetraciklinom nijedan preparat koji sadrži te jone ne treba upotrebljavati u
materici