COLIVETo-4800

COLIVETo-4800
kolistin
prašak za oralni rastvor
Za telad, prasad i brojlere

Description

COLIVETo-4800
kolistin
prašak za oralni rastvor
Za telad, prasad i brojlere

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1g praška za oralni rastvor sadrži:
Aktivna supstanca:
Kolistin-sulfat 4.800.000 i.j.
Pomoćne supstance:
Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat

INDIKACIJE
Lečenje infekcija gastrointestinalnog sistema prouzrokovanih gram-negativnim mikroorganizmima
osetljivim na kolistin, naročito E.coli.

KONTRAINDIKACIJE
Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na polimiksine.
Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA
Posle oralne primene kolistina može doći do pojave nauzeje i povraćanja, naročito kod mlade
prasadi. Ovi efekti su prolaznog karaktera.
Produžena primena leka može da uzrokuje superinfekciju.
Petostruko veća doza leka od terapijske ne prouzrokuje neželjene reakcije kod živine.

CILJNE VRSTE
Telad, prasad, brojleri

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Lek se primenjuje u vodi za piće, a kod teladi i u zameni za mleko.
Terapija se sprovodi tokom 5-7 uzastopnih dana.
Medicinirana voda za piće i zamena za mleko pripremaju se svakodnevno tokom lečenja.

 

Prasad:0.2 g leka Coliveto-4800 na 10 kg telesne mase / dan (100.000 i.j. kolistin sulfata na kg t.m.),
odnosno 5 mg/kg /dan u 1.5 L vode.

Prasad
telesna masa

količina vode/dan

COLIVETo 4800

10 kg

1.5 L

0.2 g

20 kg

2.5 L

0.4 g

40 kg

4.5 L

0.8 g

60 kg

7.0 L

1.25 g

80 kg

7.5 L

1.65g

100 kg

8.5 L

2 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telad:0.2 g leka Coliveto-4800 na 10 kg telesne mase / dan (100.000 i.j. kolistin sulfata/kg t.m./dan),
odnosno 5 mg /kg /dan kolistin-sulfata

Telad (dva puta dnevno)
telesna masa

količina vode/dan

COLIVETo 4800

50 kg

8 L

0.5 g

75 kg

16 L

0.75 g

200 kg

16-18 L

2 g

Brojleri:
31.25 mg leka Coliveto-4800 (150 000 i.j./kg t.m. ili 7 mg /kg t.m. kolistin sulfata), u dnevnoj
količini vode za piće.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek
može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na kolistin.
Svakodnevno pripremati svež rastvor leka. Neutrošenu količinu rastvora leka treba odbaciti.
Medicinirana zamena za mleko daje se dva puta dnevno (na 12 h). Preporuka je da se potrebna
dnevna doza leka za telad rastvori najpre u 1/3 do 1/2 ukupne količine zamene za mleko, a ostatak
zamene doda kasnije..
Dnevna količina unete vode ili mleka zavisi od kliničkog stanja životinje. Ako je potrebno,
prilagoditi koncentraciju leka stvarnom dnevnom unosu tečnosti.

KARENCA
Telad: meso 7 dana
Prasad i brojlerski pilići: meso 2 dana
Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.
Čuvati van domašaja dece.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.
Rok upotrebe nakon rekonstitucije u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C.
Rok upotrebe nakon rekonstitucije u mleku: 2 časa, na temperaturi od 42-45 °C.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
U slučaju pojave simptoma predoziranja leka, potrebno je dozu smanjiti ili obustaviti dalju primenu.
Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja
Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije
Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na polimiksine treba da izbegavaju kontakt sa lekom.
U slučaju akcedentalnog kontakta očiju sa lekom potrebno ih je temeljno isprati vodom.
Obavezno oprati ruke posle kontakta sa lekom.
Interakcije
Kolistin pokazuje sinergističko delovanje sa eritromicinom, benzilpenicilinom, tetraciklinima i
trimetoprimom u terapiji infekcije svinja prouzrokovane sa Bordatella bronchiseptica.
Prisustvo soli kalcijuma umanjuje antimikrobnu aktivnost kolistina.