Cobactan LC

Cefkvinom (75 mg/8g)
Intramamarna mast
Za mlečne krave u laktaciji

Description

Cobactan LC
Cefkvinom (75 mg/8g)
Intramamarna mast
Za mlečne krave u laktaciji

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sadržaj jednog intramamarnog šprica od 8 g:

Aktivna supstanca:
Cefkvinom 75 mg
(u obliku sulfata)

Pomoćne susptance:
Spisak pomoćnih supstanci

Parafin meki, beli; parafin tečni

FARMACEUTSKI OBLIK

Intramamarna mast

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Mlečne krave u laktaciji

Indikacije

Za terapiju kliničkog mastitisa kod mlečnih krava u laktaciji prouzrokovanog sa organizmima osetljivim na cefkvinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus i Esherichia coli.

Kontraindikacije

Lek se ne daje životinjama kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike i ostale β-laktamske antibiotike.
Ne koristiti vlažne maramice za čišćenje vimena ako postoje lezije na papilama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek Cobactan LC treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećane rezistencije bakterija.
Uvek kada je to moguće, Cobactan LC treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Primena ovog leka treba da se bazira na rezultatima antibiograma. Neodgovarajuća primena može dovesti do porasta prevalence bakterijske rezistencije na cefkvinom sa jedne strane, a sa druge strane do smanjenja terapijske efikasnosti sa cefalosporinima, zbog moguće unakrsne rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.
Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta kožom. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.
Rukujte ovim lekom sa velikom pažnjom izbegavajući izlaganje, uz poštovanje svih preporučenih mera predostrožnosti.
Ukoliko se nakon izlaganja pojave simptomi poput crvenila kože, potražite savet lekara i pokažite lekaru ovo upozorenje. Otok lica, usana i kapaka, ili otežano disanje su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.
Treba oprati ruke nakon korišćenja vlažnih maramica i nositi zaštitne rukavice ako postoji ili se sumnja na iritaciju kože izopropil alkoholom.
Intramamarni špric se koristi jednokratno. Delimično iskorišćen špric treba odbaciti.

Neželjene reakcije

Kod životinja su veoma retko nakon davanja ovog leka zabeležene anafilaktičke reakcije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je namenjen za primenu tokom laktacije. Nema dostupnih informacija koje bi ukazivale na postojanje reproduktivne toksičnosti (uključujući teratogenost) kod goveda. U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti na laboratorijskim životinjama nije otkriven uticaj na reprodukciju ili teratogeni potencijal.

Interakcije

Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih na cefalosporinsku grupu antibiotika.

Doziranje i način primene

Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba infundovati kroz sisni kanal inficirane četvrti vimena na svakih 12 sati tokom tri uzastupne muže.
Isprazniti mleko iz zahvaćene četvrti vimena. Nakon temeljnog čišćenja i dezinfekcije sisa i sisnog otvora sa vlažnim maramicama, koje se nalaze u pakovanju, pažljivo istisnuti sadržaj jednog šprica u svaku zahvaćenu četvrt vimena. Laganom masažom sisa i vimena rasporediti aplikovani lek.
Lek se primenjuje intramamarno.
Intramamarni špric se koristi jednokratno.

Predoziranje

Mogućnost predoziranja je malo verovatna s obzirom na pakovanje i oblik leka.

Karenca

Meso: 4 dana
Mleko: 5 dana (120 sati).