Cobactan 2.5 %

Cefkvinom (25 mg/ml)
Suspenzija za injekciju
Za goveda i svinje

Categories: , , ,

Description

Cobactan 2.5 %
Cefkvinom (25 mg/mL)
Suspenzija za injekciju
Za goveda i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Cefkvinom 25 mg
(u obliku cefkvinom-sulfata)
Pomoćne supstance:
Etiloleat

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.
Suspenzija mlečno bele do svetlo braon boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Goveda i svinje.

Indikacije
Za terapiju bakterijskih infekcija kod goveda i svinja, prouzrokovanih sa gram-pozitivnim i gram- negativnim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.
Goveda:
Respiratorna oboljenja prouzrokovana sa Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica. Digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza. Akutni mastitis uzrokovan sa E.Coli sa znacima sistemske infekcije. Septikemija uzrokovana E.Coli kod teladi.
Svinje:
Za terapiju bakterijskih infekcija pluća i respiratornog trakta prouzrokovanih sa, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.
MMA sindrom u koji su uključeni E.Coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. i drugi mikroorganizmi osetljivi na cefkvinom.
Indikovan je za meningitis prouzrokovan sa Streptococcus suis, kao i u slučaju artritisa uzrokovanog Staphylococcus spp, Streptococcus spp, E.Coli i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom. Epidermitis prouzrokovan sa Staphylococcus hyicus.
Kontraindikacije
Preosetljivost na cefkvinom je retka, pa ipak cefkvinom ne traba davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na beta-laktamske antibiotike.
Ne koristi se kod živine (uključujući jaja) zbog rizika od nastanka antimikrobne rezistencije kod ljudi.
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Nema posebnih upozorenja.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Promućkati bočicu pre upotrebe.
Ovaj proizvod ne sadrži antimikrobni konzervans. Koristiti suve sterilne igle i špriceve. Kapica čepa se može bezbedno punktirati do 25 puta.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Penicilin i cefalosporini mogu prouzrokovati alergijsku reakciju nakon injekcione aplikacije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom.
Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.
Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očnih kapaka ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle svake upotrebe.

Neželjene reakcije
Primena ovog antibiotika može dovesti do lokalne tkivne reakcije. Lezije tkiva prolaze 15 dana nakon poslednjeg davanja leka. Retko može doći i do pojave alergijskih reakcija na cefalosporine.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Nema dostupnih podataka koji ukazuju na postojanje reproduktivne toksičnosti (uključujući teratogenost), kod goveda i svinja. U studijama na laboratorijskim životinjama nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti.
Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.

Interakcije
Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih na cefalosporinsku grupu.

Doziranje i način primene

Goveda:

Respiratorno oboljenje uzrokovano sa Pasteurella multocida i M. haemolityca 1 mg cefkvinoma/kg tel. mase (2 ml/50 kg tel. mase)
Daje se jedanput dnevno 3 do 5 uzastopnih dana

Digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza 1 mg cefkvinoma/kg tel. mase (2 ml/50 kg tel. mase) Daje se jedanput dnevno 3 do 5 uzastopnih dana

Akutni mastitis uzrokovan E.coli sa znacima sistemske infekcije 1 mg cefkvinoma/kg tel. mase (2 ml/50 kg tel. mase)
Daje se jedanput na dan 2 uzastopna dana

Telad E.coli septikemija 2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (4 ml/50 kg tel. mase)
Daje se jednput dnevno 3-5 uzastopnih dana

Svinje:

Respiratorna oboljenja 2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase) Daje se jedanput dnevno 3 uzastopna dana
MMA 2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)
Daje se jedanput dnevno 2 uzastopnih dana

Prasad Meningitis  2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)
Daje se jedanput dnevno 5 uzastopna dana

Artritis 2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase) Daje se jedanput dnevno 5 uzastopnih dana

Epidermitis
2 mg cefkvinoma/kg tel. mase (ekvivalent 2 ml/25 kg tel. mase)
Daje se jedanput dnevno 5 uzastopnih dana

Pre upotrebe promućkati.
Preporučuje se da se svaki put daje na različito mesto davanja. Intramuskularna upotreba, kod svih indikacija.
Predoziranje
Goveda i svinje dobro podnose i nekoliko pta više doze leka od preporučenih.

Karenca
Goveda:
Meso: 5 dana nakon poslednjeg davanje leka,
Mleko: 1 dan nakon poslednjeg davanja leka.

Svinje:
Meso: 3 dana nakon poslednjeg davanja leka.