Chronogest CR®

Hronolon (20 mg)
Vaginalni sunđer
Za ovce

Categories: , ,

Description

Chronogest CR®
Hronolon (20 mg)
Vaginalni sunđer
Za ovce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 vaginalni sunđer sadrži:

Aktivna supstanca:
Hronolon, mikronizovani 20 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Ekscipijensi: hidroksipropilceluloza; polietilenglikol 4000; prečišćena voda.
Ostali sastojci: poliester poliuretana; poliamidni kanap za izvlačenje.

FARMACEUTSKI OBLIK

Vaginalni sunđer

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Ovce

Indikacije

Kod ovaca i šilježica: sinhronizacija i indukcija ovulacije u kombinaciji sa PMSGom.

Kontraindikacije

Ne preporučuje se primena kod gravidnih ovaca.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Ponovljeni tretman sa ovim preparatom u kombinaciji sa PMSGom može indukovati porast PMSG antitela, što može da umanji efikasnost tretmana u slučaju kada su životinje veštački oplođene.
Ponovljeno korišćenje u toku jedne godine nije ispitano.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća (rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitno odelo).
Ako dođe do slučajnog kontakta s kožom, isprati zahvaćeno područje sapunom i vodom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom i pre obroka.
Ovaj lek može uticati na plodnost ljudi. Žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju kontakt ili da budu izuzetno oprezne tokom rukovanja ovim preparatom. Trudnice i žene koje sumnjaju da su trudne ne smeju primenjivati ovaj lek.

Neželjene reakcije

U toku tretmana nastaje prolazna blaga reakcija sluznice vagine zapaljenske prirode sa oskudnim seromukoznim iscedkom. Pri uklanjanju sunđera može se pojaviti mukopurulentni iscedak iz vagine koji nije povezan sa kliničkim znacima poremećaja zdravstvenog statusa niti ima neželjene posledice na plodnost.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom laktacije. Ne preporučuje se upotreba tokom graviditeta.

Interakcije

Sunđere ne treba primenjivati istovremeno sa alkoholima, krezolima, fenolima, rastvorima za potapanje ili sličnim dezinficijensima.

Doziranje i način primene

Vaginalna upotreba.
Doza: jedan sunđer po životinji – nezavisno od telesne mase, rase, tipa i sezone. Preporučuje se intravaginalno plasiranje sunđera uz korišćenje aplikatora.
Nakon postavljanja, sunđeri treba da ostanu intravaginalno punih 14 dana. Na kraju tretmana, sunđer se pažljivo vadi povlačenjem za vrpcu.
Kako bi se pojačala ovulacija, preporučuje se injekcija PMSG-a za ovce (i.m. u rasponu od 300 do 700 i.j.). Ukoliko se vrši veštačko osemenjavanje, preporučuje se da se ono sprovede 55 časova nakon uklanjanja sunđera.
Životinje ovuliraju izmedju 48 i 72 časa nakon vadjenja sunđera.

Predoziranje

Petostruke doze hronolona nisu dale vidljive neželjene efekte.

Karenca

Meso i jestiva tkiva: 5 dana nakon uklanjanja sunđera,
Mleko: 0 dana, uključujući i period tretmana.