Catosal®

Butafosfan, cijanokobalamin (100 mg/ml + 50 mcg/ml)

Rastvor za injekciju

Za goveda, mačke i pse

Description

Catosal®

Butafosfan, cijanokobalamin (100 mg/ml + 50 mcg/ml)

Rastvor za injekciju

Za goveda, mačke i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 1 ml rastvora za injekciju Catosal® sadrži

Aktivne supstance:

Butafosfan 100,00 mg

Vitamin B12 0,050 mg

Spisak pomoćnih supstanci:

 n-butanol natrijum-hidroksid 0,05 mg voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda, mačke i psi

Indikacije

Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:

  • poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti
  • prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja
  • kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom
  • stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma.

 Kontraindikacije

Ne koristi se u slučajevima uočene preosetljivosti na aktivnu ili na neku od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.

Neželjene reakcije Nema poznatih.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije Nisu poznate.

Doziranje i način primene

Način primene: Primenjuje se s.c., i.m. ili i.v., a kod goveda samo i.v.

Doziranje:

Goveda: i.v. 2-5 mg butafosfana i 0,001-0,0025 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 10,0-25,0 mL po životinji

Telad: i.v. 10-25 mg butafosfana i 0,005-0,0125 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 5,0-12,5 mL po životinji

Psi: i.v., i.m., s.c.10-100 mg butafosfana i 0,005-0,05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0,5-5,0 mL po životinji

Mačke: i.v., i.m., s.c. 10-100 mg butafosfana i 0,005-0,05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0,5-2,5 mL po životinji

Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.

Predoziranje

Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.

Karenca

Goveda:

  • meso: 0 dana
  • mleko: 0 dana