Carofertin®

Betakaroten (10 mg/ml)

Rastvor za injekciju

Za kobile, krave i krmače

Description

Carofertin®

Betakaroten (10 mg/ml)

Rastvor za injekciju

Za kobile, krave i krmače

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekcije sadrži:

Aktivna supstanca:

Betakaroten 10 mg

 Pomoćne susptance:

Askorbil-palmitat                      0.12 mg

All-rac-α-Tokoferol                   0.10 mg

Macrogol-15-hidroksi-stearat (Solutol HS 15)

Izopropil-miristat

Voda za injekcije

Konzervans:

Benzil-alkohol 10.00 mg

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Kobile, krave, krmače.

Indikacije

Terapija i profilaksa reproduktivnih poremećaja kod krava, krmača i kobila: stabilizacija (razvoja) žutog tela, povišenje nivoa progesterona, profilaksa habituelnih abortusa, profilaksa i terapija endometritisa (u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima), poboljšanje nidacije, zaštita graviditeta, stimulacija imuniteta novorođenih  životinja i poboljšanje proizvodnih rezultata u odgoju.

Kod krava se preparat koristi pre svega u periodu ishrane deficitarne betakarotenom (od novembra do maja), odnosno tokom čitave godine ukoliko se životinje hrane samo senom i silažom.

Kod krmača se preparat može koristiti tokom čitave godine.

Kontraindikacije

Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci. Zbog prisustva benzil-alkohola ne primenjuje se kod novorođenih životinja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kobilama se lek aplikuje isključivo intramuskularno.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Na jedno injekciono mesto sme se aplikovati najviše 10 mL leka.

U slučaju da doza prelazi 10ml, lek se mora aplikovati na dva ili više injekcionih mesta.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju samoaplikacije leka, odmah zatražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.

Osobe sa poznatom preosetljivošću na betakaroten ili druge komponente leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

Nakon upotrebe oprati ruke.

Neželjene reakcije

U retkim slučajevima zabeležena je pojava otoka na mestu aplikacije leka, koji najčešće spontano prolazi. Kod više od 10% tretiranih konja zabeležena je pojava temperiranog otoka na mestu aplikacije leka, praćenog bolnom reakcijom na pritisak, koji obično ne zahteva terapiju. U izolovanim slučajevima, zabeležene su po život opasne anafilaktoidne reakcije. U tim slučajevima se odmah mora prekinuti primena leka Carofertin i započeti simptomatska terapija:

  • U slučaju anafilakse: epinefrin (adrenalin) i/ili glukokortikoidi i.v.
  • U slučaju alergijskih reakcija na koži: antihistaminici i/ili glukokortikosteroidi
  • U slučaju konvulzija: barbiturati kao antidot.

Zbog sadržaja makrogol-15-hidroksistearata, postoji mogućnost pojave alergijskih ili pseudoalergijskih reakcija, posebno kod životinja koje su i ranije primale takvu terapiju injekciono ili putem infuzije. Ove reakcije se mogu značajno razlikovati po intenzitetu i trajanju (izražene lokalne reakcije ili ozbiljne sistemske reakcije) i mogu rezultirati stanjem životne ugroženosti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije Nisu poznate.

Doziranje i način primene

Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano.

Kobile:  20 ml (isključivo i.m.)

Krave, junice:   20 – 25 ml

Krmače: 7 ml

Kod terapije steriliteta, lek se aplikuje 1 do 3 puta u razmaku od dve nedelje.

Kada se primenjuje u periodu puerperijuma, kod krava i junica, prva aplikacija preporučene doze leka sprovodi se 1 – 2 nedelje postpartalno, a druga 6 – 8 nedelja postpartalno. Za stimulisanje imuniteta kod novorođenih mladunaca, lek se aplikuje gravidnim životinjama 1 – 2 nedelje pre partusa. Lek treba iskoristiti odmah kod više jedinki. Preostalu količinu leka u bočici treba odbaciti neposredno nakon primene. Preporučuje se primena igle za aspiraciju.

Predoziranje

Nisu zapažena druge neželjene reakcije u odnosu na opisana u poglavlju “Neželjene reakcije”

Karenca Nula (0) dana.