BRAVECTO® Tablete za pse

Fluralaner
112.5 mg za vrlo male pse (2-4.5 kg)
250 mg za male pse (>4.5-10 kg)
500 mg za srednje pse (>10-20 kg)
1000 mg za velike pse (>20-40 kg)
1400 mg za vrlo velike pse (>40-56 kg)
tableta za žvakanje, za pse

Categories: , ,

Description

BRAVECTO® Chewable Tablets for Dogs

Fluralaner

112.5 mg za vrlo male pse (2-4.5 kg)

250 mg za male pse (>4.5-10 kg)

500 mg za srednje velike pse (>10-20 kg)

1000 mg za velike pse (>20-40 kg)

1400 mg za vrlo velike pse (>40-56 kg)

tableta za žvakanje

za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivna supstanca:

Jedna tableta za žvakanje sadrži:

BRAVECTO® Chewable Tablets for Dogs Fluralaner (mg)
za vrlo male pse (2-4.5  kg) 112.5
za male pse (>4.5 -10 kg) 250
za srednje velike pse (>10-20 kg) 500
za velike pse (>20-40 kg) 1000
za vrlo velike pse (>40-56 kg) 1400

 

Spisak pomoćnih supstanci

Aroma svinjske jetre

Saharoza

Skrob, kukuruzni

Natrijum-laurilsulfat

Dinatrijum-pamoat, monohidrat

Magnezijum-stearat

Aspartam

Glicerol

Sojino ulje, stabilizovano

Makrogol 3350

FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje.

Tableta svetlo do tamno smeđe boje, glatke ili neznatno grube površine i okruglog oblika.

Mogu biti uočene poneka pega ili mrlja.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Za pse:

Za lečenje i prevenciju infestacije krpeljima i buvama u trajanju od 12 nedelja. Veterinarski lek je sistemski insekticid i akaricid sa produženim dejstvom koji omogućava:

– trenutno i kontinuirano uništavanje odraslih i nezrelih oblika krpelja Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis i buva (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis) u trajanju od 12 nedelja i 8 nedelja za krpelje Ripicefalus sanguineus.

Krpelji i buve moraju da se zakače na domaćina i započnu hranjenje kako bi došli u kontakt sa aktivnom supstancom. Do početka dejstva dolazi za 8 sati nakon kačenja buva (C. felis) i 12 sati nakon kačenja krpelja (I. ricinus).

Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve (FAD).

Kontraindikacije

Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Da bi lek počeo da deluje paraziti moraju da počnu hranjenje na domaćinu. Zbog toga rizik od prenošenja bolesti koje krpelji prenose nije isključen.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

 U nedostatku dostupnih podataka, ovaj veterinarski lek se ne sme primenjivati kod štenadi mlađe od 8 nedelja i pasa telesne mase manje od 2kg.

Ovaj lek se ne sme primenjivati u intervalima kraćim od 8 nedelja zbog nedostatka testova bezbednosti.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Čuvati lek u originalnom pakovanju sve do neposredne primene, da bi se sprečio direktan pristup dece leku.

Ne sme se jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim lekom.

Odmah nakon upotrebe leka oprati ruke.

Neželjene reakcije

Najčešće zabeležena neželjena dejstva u kliničkim istraživanjima (1,6 % tretiranih pasa) bila su blagi i prolazni gastrointestinalni simptomi poput proliva, povraćanja, inapetence i pojačane salivacije.

Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljava neželjena dejstva za vreme trajanja tretmana)
  • česte (više od jedne ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)
  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)
  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)
  • vrlo retke (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost ovog veterinarskog leka dokazana je kod priplodnih pasa i kuja, gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

Lek se može primenjivati kod priplodnih pasa, gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

Interakcije

Fluralaner se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme i može da kompetituje sa drugim lekovima koji ispoljavaju isti afinitet, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili kumarinski derivat varfarin. Inkubacija fluralanera u krvnoj plazmi pasa u prisustvu kaprofena ili varfarina, u maksimalnim koncentracijama koje se mogu očekivati u plazmi, ne smanjuje vezivanje za proteine niti jednog od njih.

Tokom kliničkih ispitivanja nikakve interakcije leka BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs sa drugim veterinarskim lekovima koji su primenjivani rutinski nisu zapažene.

Doziranje i način primene

Za oralnu upotrebu.

 BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs treba primenjivati u skladu sa sledećom tabelom (odgovara dozi od 25 do 56 mg fluralanera/kg telesne mase unutar pojedine grupe/kategorije):

Telesna masa psa (kg) Jačina i broj tableta za primenu
BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

112.5 mg

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

250 mg

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

500 mg

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

1000 mg

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs

1400 mg

2-4,5 1        
> 4,5 do 10   1      
> 10 do 20     1    
> 20 do 40       1  
> 40 do 56         1

 Tablete za žvakanje ne smeju biti lomljene ili podeljene.

Psima iznad 56 kg telesne mase primenjuje se kombinacija od 2 tablete koje najviše odgovaraju njihovoj telesnoj masi.

Metode primene

Primeniti tablete za žvakanje u vreme hranjenja psa.

BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs je tableta za žvakanje i većinom je psi dobro prihvataju. Ako pas dobrovoljno ne uzme tabletu ona se može takođe dati sa hranom ili direktno u usta. Prilikom primene treba posmatrati psa kako bi se potvrdilo da je tableta progutana.

Raspored lečenja

Za optimalnu kontrolu infestacije buvama, veterinarski lek treba primenjivati u intervalima od 12 nedelja. Za optimalnu kontrolu infestacije krpeljima, vreme ponovnog lečenja zavisi od vrste krpelja. Vidi tačku 4.2. BRAVECTO Chewable Tablets for Dogs se može primenjivati tokom cele godine.

Predoziranje

Kod štenadi stare 8 do 9 nedelja i telesne mase 2,0 do 3,6 kg, nikakve neželjene reakcije nisu zabeležene posle peroralne primene doza fluralanera do 5 puta viših od maksimalno preporučene doze (56 mg, 168 mg i 280 mg fluralanera/kg telesne mase), primenjenih trokratno u intervalima kraćim od preporučenog (8-nedeljni interval).

Nije bilo nikakvog uticaja na reproduktivne performanse niti na vitalnost okota kad je fluralaner davan peroralno Biglovima u dozi 3 x većoj od maksimalne preporučene doze (do 168 mg/kg, fluralanera/telesna masa).

Psi rase Koli, kod kojih je dokazan poremećaj MDR1 proteina (multidrug-resistance-protein 1), dobro tolerišu ovaj lek i ne ispoljavaju nikakve kliničke poremećaje posle jednokratnog peroralnog tretmana dozom fluralanera 3x višom od preporučene (168 mg/kg).

Karenca Nije primenljivo.