Borgal 24%

Sulfadoksin, trimetoprim
200 mg/mL + 40 mg/ml
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, ovce i svinje

Categories: , , , ,

Description

Borgal 24%
Sulfadoksin, trimetoprim
200 mg/mL + 40 mg/ml
Rastvor za injekciju
Konji, goveda, ovce, svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Sulfadoksin 200 mg,
Trimetoprim 40 mg.

Pomoćne supstance:
Natrijum-hidroksid; glicerolformal; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Lečenje infektivnih bolesti uzrokovanih sa bakterijama osetljivim na sulfadoksin/trimetoprim, kao što su primarne i sekundarne infekcije:

Goveda:
Za lečenje respiratornih bolesti goveda uzrokovanih sa Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i/ili Histophilus somni, kao i za lečenje gastrointestinalnih ili urogenitalnih bolesti uzrokovanih sa Escherichia coli.

Svinje:
Za lečenje respiratornih bolesti svinja uzrokovanih sa Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Actinobacillus pleuropneumoniae i Bordetella bronchiseptica, kao i za lečenje meningitisa i artritisa uzrokovanih sa Streptococcus suis. Takođe, za lečenje infekcija uzrokovanih sa Haemophilus parasuis (meningitis, poliserozitis, artritis) i Escherichia coli (dijareja).

Ovce:
Za lečenje respiratornih infekcija ovaca uzrokovanih sa Pasteurella multocida i/ili Mannheimia haemolytica.

Konji:
Za lečenje infekcija respiratornog trakta konja uzrokovanih sa Streptococcus equi subsp. equi i subsp. Zooepidemicus, kao i za infekcije genitalnog trakta koje su uzrokovane sa Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, Klebsiella spp. i β-hemolitički streptococcus.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena preosetljivost na sulfonamide.
Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre, bubrega i hematopoetskog sistema.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nakon intramuskularne ili subkutane primene, mogu se javiti prolazne lokalne reakcije.
Nakon primene leka moguća je pojava anafilakse ili reakcija preosetljivosti. Zabeleženi su kardijačni i respiratorni šok kod konja, uglavnom nakon intravenske injekcije.
Kao i kod svih kombinacija trimetoprima i sulfonamida, treba razmotriti potencijalno oštećenje bubrega ili jetre ili hematopoetskog sistema.

Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, ovce, svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preporučena doza leka je 3 mL leka Borgal 24% na 50 kg telesne mase, što odgovara 12 mg sulfadoksina i 3 mg trimetoprima po kg telesne mase. U većini slučajeva, jednokratno lečenje jeste dovoljno, ali ukoliko se odgovarajući terapijski efekat ne postigne u roku od 24 sata od primene, lečenje se može ponoviti 48 sati nakon inicijalno primenjene doze.

Način primene:
Intramuskularna primena ili intravenska primena (sporo) – konji, goveda i ovce,
Intramuskularna primena – svinje.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se izbeglo oštećenje bubrega usled kristalurije tokom lečenja, životinjama treba davati dovoljne količine vode za piće.

Kako bi se osigurala primena tačne doze, telesna masa treba da se odredi što je to preciznije moguće kako bi se izbeglo subdoziranje.
Upotreba proizvoda treba biti zasnovana na osnovu osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ako to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnom (regionalnom, nivou farme) epidemiološkim informacijama o osetljivosti ciljnih bakterija.

KARENCA

Tretirane životinje ne smeju se slati na klanje tokom terapije i najmanje 10 dana nakon zadnjeg davanja leka.
Mleko nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja terapije i najmanje 96 sati od poslednjeg davanja leka.
Period karence mleka nije primenljiv kod konja.