Baytril®

Enrofloksacin (25 mg/ml)
rastvor za injekciju
za svinje (prasad), kuniće, pse, mačke i egzotične životinje (male sisare, ptice, reptile)

Categories: , , , ,

Description

Baytril®
Enrofloksacin (25 mg/ml)
rastvor za injekciju
za svinje (prasad), kuniće, pse, mačke i egzotične životinje (male sisare, ptice, reptile)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedan ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Enrofloksacin 25mg
Pomoćne supstance:
n-Butanol 30 mg
Ostale pomoćne supstance: kalijum-hidroksid, voda za injekcije.

INDIKACIJE
Psi
Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i urinarnog sistema (uključujući prostatitis, adjuvantnu
antibiotsku terapiju piometre), infekcija kože i otitis externa/media, prouzrokovanih bakterijskim
sojevima osetljivim na enrofloksacin: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp,
Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonoas spp. i Proteus spp.
Mačke
Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i urinarnog sistema (kao adjuvantna antibiotska terapija
piometre), infekcija kože i rana, prouzrokovanih bakterijskim sojevima osetljivim na enrofloksacin:
Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp, Klebsiella spp., Bordetella spp.,
Pseudomonoas spp. i Proteus spp.

Svinje (prasad)
Lečenje infekcija respiratornog sistema uzokovanih sojevima bakterija osetljivim na enrofloksacin:
Pasteurella multocida, Mycoplasma spp Actinobacillus pleuropneumoniae.
Lečenje infekcija digestivnog sistema uzrokovanih sojevima E.coli osetljivim na enrofloksacin.
Lečenje septikemije uzrokovane sojevima E.coli osetljivim na enrofloksacin.
Kunići
Lečenje infekcija digestivnog i respiratornog sistema uzrokovanih sojevima bakterija osetljivim na
enrofloksacin: E.coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp.
Lečenje infekcija kože i rana uzrokovanih sojevima Staphylococcus spp.osetljivim na enrofloksacin.
Glodari, reptili i ukrasne ptice
Lečenje infekcija digestivnog i respiratornog sistema u slučajevima gde kliničko iskustvo i, uvek
kada je moguće, test osetljivosti uzročnika, potvrđuju da je enrofloksacin lek izbora.

KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na fluorirane hinolone ili bilo koju od pomoćnih
supstanci u sastavu leka.
Ne koristiti kod životinja sa epilepsijom ili životinja sklonih konvulzijama, s obzirom na to da
enrofloksacin može stimulisati CNS.
Ne koristiti kod štenadi tokom faze rasta, npr. kod štenadi malih i srednjih rasa u uzrastu do 8
meseci, štenadi velikih rasa do 12 meseci i štenadi vrlo velikih rasa pasa do 18 meseci starosti.
Ne koristiti kod mačaka ispod 8 nedelja starosti.

NEŽELJENA DEJSTVA
U veoma retkim slučajevima može doći do poremećaja digestivnog trakta (npr. dijareja). Ovi znaci
su obično blagi i prolaznog karaktera.
Lokalne reakcije na mestu primene
Kod svinja se nakon intramuskularne primene leka mogu javiti inflamatorne reakcije na mestu aplikacije leka, koje mogu trajati i do 28 dana.
Kod pasa se može javiti umerena i prolazna lokalna reakcija (poput edema).
Kod kunića, može doći do razvoja lokalne reakcije (od crvenila do dubokih ulceroznih lezija sa
gubitkom tkiva). One mogu trajati i do 17 dana od dana primene leka.
Kod reptila i ptica, u veoma retkim slučajevima može doći do nagnječenja mišića.
Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:
– veoma često (više od 1 od 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)
– često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
– povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)
– retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)
– veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Svinje (prasad telesne mase do 15 kg), kunići, psi, mačke i egzotične životinje (mali sisari, ptice,
reptili)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Za subkutanu ili intramuskularnu primenu.
Ponovne injekcije treba davati na različitim mestima.
Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.
Psi i mačke
5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1ml leka /5 kg t.m. jednom dnevno, subkutanom
injekcijom, u trajanju do 5 dana.
Lečenje se može započeti primenom rastvora za injekcije, a nastaviti enrolfloksacin tabletama.
Trajanje lečenja treba da se bazira na odobrenoj dužini lečenja za odgovarajuću indikaciju navedenoj u Uputstvu za enrofloksacin tablete.

Svinje (prasad telesne mase do 15 kg)
2,5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL leka/10 kg t.m., jednom dnevno,
intramuskularnom injekcijom, tokom 3 dana.
Infekcije digestivnog sistema ili septikemija uzrokovani sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg
t.m., što odgovara 2 mL leka/10 kg t.m., intramuskularnom injekcijom, jednom dnevno, tokom 3 dana.
Kod svinja, injekcije treba davati u mišiće vrata, iza baze uha.
Na jedno injekciono mesto ne treba dati više od 3 mL leka.

Kunići
10 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 2 mL leka/5 kg t.m., subkutanom injekcijom, jednom
dnevno, tokom 5 do 10 uzastopnih dana.

Glodari
10 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 0,4 mL leka/kg t.m., subkutanom injekcijom, jednom
dnevno, tokom 5 do 10 uzastopnih dana. Ukoliko je potrebno, zavisno od težine kliničkih simptoma,
doza se može duplirati.
Reptili
Reptili su ektotermne životinje koje se oslanjaju na spoljašnje izvore toplote kako bi održali
sopstvenu telesnu temperaturu na optimalnom nivou za pravilnu funkciju svih telesnih sistema.
Metabolizam supstanci i aktivnost imunog sistema su stoga umnogome zavisni od telesne temperature. Veterinar mora imati u vidu temperaturne zahteve određene vrste gmizavaca i status hidratacije pojedinačnog pacijenta. Takođe, treba da ima u vidu da postoje velike razlike ufarmakokinetici enrofloksacina među različitim vrstama, što dodatno može uticati na  o tačnom doziranju Baytril . Stoga preporuke koje su ovde navedene mogu poslužiti samo kao polazna
tačka u propisivanju individualne doze leka. 5-10 mg nerofloksacina/kg t.m., što odgovara 0,2-0,4 mL leka/kg t.m., jednom dnevno, intramuskularnom injekcijom, tokom 5 uzastopnih dana.  U pojedinim slučajevima može biti neophodno produžiti interval između doza do 48h. Kod
komplikovanih infekcija može biti neophodna primena viših doza i duže lečenje. S obzirom da
gmizavci imaju renalni portalni sistem, lek treba aplikovati u prednjoj polovini tela, gde god je to
moguće.
Ukrasne ptice
20 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 0,8 mL leka/kg t.m., jednom dnevno intramuskularnom
injekcijom, tokom 5  do 10 uzastopnih dana. U slučaju komplikovanih infekcija može biti neophodna
primena većih doza.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

KARENCA
Svinje (prasad):
meso i jestiva tkiva: 13 dana.
Kunići:
meso i jestiva tkiva: 6 dana.
Ne koristiti kod ptica koje su namenjene za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Nema posebnih uslova čuvanja.
Ne sme se zamrzavati.
Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji i etiketi bočice.
Rok upotrebe: u originalnom pakovanju 4 godine.
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje
da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.
Uvek kada je moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek
može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji
efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.
Potreban je poseban oprez kod primene enrofloksacina životinjama sa oštećenom renalnom
funkcijom.

Additional information

Vrste lekova

, , ,