Baytril® Max

Enrofloksacin (100 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Lečenje infekcija kod goveda i svinja

Categories: , , ,

Description

Baytril® Max

Enrofloksacin (100 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za goveda i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Enrofloksacin 100 mg

Pomoćne supstance:
Benzil-alkohol 20 mg
Butil alkohol 30 mg
L-arginin
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Lečenje infekcija kod goveda i svinja.

Goveda
Infekcije respiratornog trakta koje izazivaju Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
Histophilus somni i Mycoplasma spp. i infekcije vimena prouzrokovane sa E. coli i Klebsiella pneumoniae.

Svinje
Infekcije respiratornog trakta koje izazivaju Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis i Bordetella bronchiseptica.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati ukoliko postoji preosetljivost na aktivnu supstancu, dodatke ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

NEŽELJENA DEJSTVA

U veoma retkim slučajevima može doći do pojave prolaznih inflamatornih reakcija (otok,
crvenilo) na mestu primene.
U veoma retkim slučajevima može doći do pojave gastrointestinalnih smetnji u toku lečenja.
U veoma retkim slučajevima intravenska primena kod goveda može dovesti do pojave šoka, verovatno usled poremećaja cirkulacije.

Ako primetite bilo kakvo ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda
Doza kod respiratornih oboljenja (s.c.) iznosi 7.5 mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase
jednokratno, što odgovara 7.5 mL leka Baytril Max na 100 kg telesne mase na dan.
U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.
Intravenska doza kod mastitisa izazivanog E. coli, Klebsiella pneumoniae iznosi 5 mg/kg telesne mase, što odgovara 5 mL leka Baytril Max na 100 kg telesne mase na dan.
Lečenje mastitisa izazivanog E. coli, Klebsiella pneumoniae treba vršiti isključivo intravenskom primenom u toku 2 uzastopna dana.

Svinje
Doza kod respiratornih oboljenja (i.m.) iznosi 7.5 mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase
jednokratno, što odgovara 7.5 mL leka Baytril Max na 100 kg telesne mase na dan.
U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.

Za respiratorna oboljenja kod goveda: subkutana upotreba.

Za respiratorna oboljenja kod svinja: intramuskularna upotreba.
Lečenje mastitisa izazivanog E. coli, Klebsiella pneumoniae: intravenska upotreba.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se osiguralo ispravno doziranje, telesnu masu treba odrediti što je moguće tačnije, kako bi se
izbeglo subdoziranje.
Jednokratna doza je obično dovoljna. U slučaju ozbiljnih, hroničnih respiratornih infekcija može se nakon 48 sati primeniti i druga doza.
Ne davati više od 10 mL kod goveda ili 5 mL kod teladi i svinja po jednom mestu primene
(s.c./i.m.).
Lečenje mastitisa izazivanog E. coli treba vršiti isključivo intravenskom primenom u toku 2 uzastopna dana.
Čep se može probušiti do 20 puta.

KARENCA

Goveda (meso i jestiva tkiva): s.c.: 14 dana ; i.v.: 7 dana
Mleko: s.c.: 5 dana ; i.v.: 3 dana
Svinje (meso i jestiva tkiva): i.m.: 12 dana