Baycox® Multi

Toltrazuril (50 mg/ml)
Oralna suspenzija
Za telad, prasad i jagnjad

Description

Baycox® Multi
Toltrazuril (50 mg/mL)
Oralna suspenzija
Za telad, prasad i jagnjad

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml oralne suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:
toltrazuril 50 mg

Spisak pomoćnih supstanci

Natrijum-benzoat (E211) 2,1 mg
Natrijum-propionat (E281) 2,1 mg
Natrijum-dokusat
Simetikon emulzija
Bentonit
Limunska kiselina, bezvodna (za podešavanje pH)
Ksantan guma
Propilenglikol
Voda, prečišćena

FARMACEUTSKI OBLIK

Oralna suspenzija.
Suspenzija bele do žućkaste boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Telad (na farmama za proizvodnju mleka), prasad (3-5 dana starosti) i jagnjad

Indikacije

Telad:
Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje prenošenja kokcidija kod teladi mlečne rase koja se uzgajaju za proizvodnju mlečnih krava na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria bovis ili Eimeria zuernii.

Svinje:
Prevencija kliničkih znakova kokcidioze kod novorođene prasadi (3-5 dana starosti) na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji je uzročnik Isospora suis.

Ovce:
Prevencija i lečenje kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje prenošenja kokcidija među jagnjadi na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria crandallis i Eimeria ovinoidalis.

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

Telad:
Radi zaštite životne sredine:
Ne koristiti kod teladi težine veće od 80 kg telesne mase.
Ne koristiti kod teladi u tovu.
Za više informacija, videti odeljak 4.5 Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak 5.3 Podaci o uticaju na životnu sredinu.

Prasad i jagnjad:
Nema.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Preporučuje se terapija svih životinja u jednom oboru.
Higijenske mere mogu redukovati rizik od kokcidioze ovaca. Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito suvoće i čistoće.
Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova, tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze.
Da bi se izmenio tok klinički utvrđene kokcidiozne infekcije, kod životinja koje već pokazuju simptome dijareje, dodatna suportivna terapija može biti potrebna.
U slučaju pojave dijareje, efekat proizvoda je ograničen pošto je već došlo do oštećenja zida creva izazvanog kokcidijom.
Kao i sa drugim antiparaziticima, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Nema.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa lekom.
Izbegavajte kontakt leka kožom i očima.
Odmah isprati vodom kožu i oči u slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom.
Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korišćenja leka.

Ostala upozorenja
Glavni metabolit toltrazurila, toltrazuril-sulfon (ponazuril) je postojan (poluživot > 1 godina), lako prodire kroz slojeve zemlje i toksičan je za biljke.

Radi zaštite životne sredine:

Telad: U cilju smanjenja neželjenih dejstva na biljke i moguće kontaminacije zemjišta, đubrivo od lečenih teladi se ne sme rasipati po zemlji bez mešanja sa đubrivom nelečenih krava. Đubrivo lečenih teladi se pre posipanja na zemlju mora razblažiti sa đubrivom od nelečenih krava koje je bar 3 puta veće težine.

Jagnjad:Jagnjad starosti od 6 nedelja ili telesne mase veće od 20 kg, a koja su provela čitav životni vek u zatvorenom prostoru pod intenzivnim uzgojnim sistemom, ne sme biti tretirana ovim lekom. Đubrivo ovih životinja treba primeniti na istom komadu zemlje tek jednom u tri godine.

Prasad: Nema.

Neželjene reakcije

Nema poznatih neželjenih reakcija.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Nema poznatih.
Kod prasadi se može koristiti istovremeno u kombinaciji sa suplementima gvožđa.

Doziranje i način primene

Način primene: oralna upotreba.

Sve vrste
Oralnu suspenziju spremnu za upotrebu treba promućkati 20 sekundi pre upotrebe.
Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova, tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze.
Da bi se obezbedilo adekvatno doziranje, potrebno je odrediti telesnu masu što je preciznije moguće.

Telad:
Svakoj životinji se jednokratno daje 15 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 3,0 mL oralne suspenzije po 10 kg telesne mase.
Za lečenje grupe životinja iste rase i iste ili slične starosti, doziranje treba odrediti prema najtežoj životinji iz grupe.

Prasad:
Svakoj životinji starosti od 3-5 dana se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.. Usled malih zapremina potrebnih za tretiranje pojedinačne prasadi preporučuje se upotreba opreme za doziranje sa dozom preciznosti od 0,1 mL.

Jagnjad:
Svakoj životinji se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.
Ako se životinje leče kolektivno, treba ih grupisati prema njihovoj telesnoj masi i shodno tome odrediti doziranje, kako bi se izbeglo subdoziranje i predoziranje.

Predoziranje

Telad i prasad dobro podnose dozu koja je tri puta veća od preporučene bez pojave znakova intolerancije.
Studije bezbednosti su pokazale da jagnjad dobro podnosi i dozu koja je dva puta viša od preporučene, a aplikovana tokom dva uzastopna dana.

Karenca

Telad:
Meso i jestiva tkiva: 63 dana.
Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani.

Prasad:
Meso i i jestiva tkiva: 77 dana

Jagnjad:
Meso i jestiva tkiva: 42 dana
Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani.