ANTISEDAN

Antisedan
5 mg/ ml
Rastvor za injekciju
Za pse i mačke
Atipamezol

Description

Antisedan
5 mg/ ml
Rastvor za injekciju
Za pse i mačke
Atipamezol
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca
Atipamezol (u obliku atipamezol-hidrohlorida) 5mg
Pomoćne supstance:
Metilparahidroksibenzoat 1 mg
Ostale pomoćne supstance: natrijum hlorid; voda za injekcije.
INDIKACIJE
Eliminacija sedativnog i drugih efekata medetomidina i deksmedetomidina kod pasa i mačaka.
KONTRAINDIKACIJE
Nema
NEŽELJENA DEJSTVA
Neželjene reakcije su veoma retke. Povraćanje ili prekomerna salivacija, ubrzano disanje i defekacija
su zabeleženi, ali su ovi simptomi veoma retki. Hiperaktivnost i tahikardija se mogu javiti u
pojedinačnim slučajevima i prolaznog su karaktera.
Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:
-veoma česta ( više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana )
-česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
-povremena (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)
-retka (više od 1 ali manje od 10 životinja od 10000)
-veoma retka (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve)
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog
veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Psi i mačke.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Preporučuje se intramuskularni i subkutani način primene. Efekti su brži nakon intramuskularne
aplikacije. Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponoviti.
Atipamezol se aplikuje 15-60 min. nakon medetomidina ili deksmedetomidina. Životinje se vraćaju
u normalno stanje za 5 do 10 min.
Kod pasa: Doza Antisedana izražena u mililitrima je ista kao i doza Domitora ili Dexdomitora
0.5mg/mL. Doza Antisedana izražena u mililitrima predstavlja jednu petinu (1/5) volumena Dexdomitora 0.1mg/ml.
Izračunata u mikrogramima, doza atipamezola je pet puta veća od doze medetomidina ili deset puta veća od doze deksmedetomidina .
Kod mačaka: Doza Antisedana u mililitrima iznosi polovinu doze Domitora ili Dexdomitora 0.5mg/ml i jednu desetinu (1/10) Dexdomitora 0.1mg/ml.
Izračunata u mikrogramima doza atipamezola je 2.5 puta veća od doze medetomidina ili 5 puta veća od doze deksmedetomidina
Preporučene doze:

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi:

Doza Domitora Doza Dexdomitora  0.5 mg/ml Doza Dexdomitora  0.1 mg/ml Doza Antisedana
1000 mcg/m²

40 mcg/kg

500 mcg/m²

20 mcg/kg

500 mcg/m²

20 mcg/kg

5000 mcg/m²

200 mcg/kg

=0.4 mL/10 kg = 0.4 mL/10 kg = 2.0 mL/10 kg = 0.4 mL/10 kg

Mačke:

Doza Domitora Doza Dexdomitora 0.5 mg/ml Doza Dexdomitora 0.1 mL/ml Doza Antisedana
80 mcg/kg  40 mcg/kg  40 mcg/kg  200 mcg/kg
= 0.4 mL/5 kg = 0.4 mL/5 kg = 1.0 mL/3 kg* = 0.2 mL/5kg

0.1 mL/3kg

*Za mačke teže od 3 kg preporučuje se Dexdomitor 0.5 mg/ml.

Nakon aplikacije Antisedana životinje bi trebalo da se odmaraju na tihom mestu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Videti DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
KARENCA
Nije primenjljivo.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Lek se takođe može koristiti za buđenje životinja iz opšte anestezije koje su anestezirane
kombinacijom medetomidina sa ketaminom. Doza leka je ista kao i za buđenje nakon sedacije.
Injekciju za buđenje ne bi trebalo aplikovati pre nego što protekne 30-40 minuta od aplikacije
ketamina.Ako se efekti medetomidina eliminišu ranije, rezidualni efekat ketamina može prouzrokovati konvulzije.
Antisedan ne bi trebalo upotrebljavati za eliminisanje efekata drugih sedativa (kao što su acepromazin, diazepam ili opijati).
Upotreba tokom graviditeta i laktaciji
Zbog nedostatka adekvatnih podataka o upotrebi Antisedana tokom graviditeta i laktacije, ne
preporučuje se korišćenje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Treba izbegavati kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko dođe do kontakta, kožu i sluzokožu treba
odmah isprati sa vodom.