Advocate®

Advocate® za male pse
Advocate® za srednje pse
Advocate® za velike pse
Advocate® za vrlo velike pse
imidakloprid, moksidektin (100 mg/mL + 25 mg/mL)
rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

Categories: , ,

Description

Advocate® za male pse
Advocate® za srednje pse
Advocate® za velike pse
Advocate® za vrlo velike pse
imidakloprid, moksidektin (100 mg/mL + 25 mg/mL)
rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Aktivne supstance:
Advocate® za pse sadrži 100 mg/mL imidakloprida i 25 mg/mL moksidektina.
Svaka pojedinačna doza (pipeta) sadrži:
Pojedinačna doza Imidakloprid Moksidektin
Advocate® za male pse (≤ 4 kg) 0,4 mL 40 mg 10 mg
Advocate® za srednje pse (>4-10 kg) 1,0 mL 100 mg 25 mg
Advocate® za velike pse (>10-25 kg) 2,5 mL 250 mg 62,5 mg
Advocate® za vrlo velike pse (≥25-40 kg) 4,0 mL 400 mg 100 mg
Pomoćne supstance:
Benzil alkohol
Butilhidroksitoluen 1 mg/mL (E 321; antioksidans).
Propilen-karbonat

FARMACEUTSKI OBLIK
Rastvor za lokalno nakapavanje na kožu.
Bistar rastvor, žute do braonkaste boje.

FARMAKOLOŠKI PODACI
Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik. Endektocidi.

Farmakodinamski podaci
Imidakloprid, 1-(6-hloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilidenamin je ektoparazitik koji
pripada hloronikotinilskoj grupi jedinjenja. Hemijski se može klasifikovati kao hloronikotinil
nitrogvanidin.
Imidakloprid je efikasan protiv odraslih jedinki buva i njihovih larvi. Uništavanje larvi iz
neposredne okoline ljubimca je posledica kontakta sa tretiranom životinjom.

Imidakloprid ima veliki afinitet prema nikotinskim acetilholinskim receptorima u post
sinaptičkim regijama centralnog nervnog sistema (CNS) kod insekata. Nastala inhibicija
holinergičke transmisije izaziva paralizu i smrt parazita.
Ovaj lek praktično nema efekta na CNS sisara, zbog slabe interakcije sa nikotinskim
receptorima sisara i kako se pretpostavlja, lošeg prolaza kroz njihovu krvno-moždanu barijeru.
Imidakloprid ima minimalnu farmakološku aktivnost kod sisara.
Moksidektin je makrociklični lakton druge generacije iz grupe milbemicina. Deluje cidno na
veliki broj endo i ekto parazita. Moksidektin deluje na larvene oblike (L3, L4) Dirofilaria
immitis. Takođe, deluje i na crevne nematode.
Mehanizam delovanja se sastoji od reakcije sa GABA i glutamat zavisnim hloridnim kanalima,
što rezultira otvaranjem hloridnih kanala na postsinaptičkim delovima sinapsi, ulaskom
hloridnih jona u ćeliju i trajnom hiperpolarizacijom neuronskog potencijala mirovanja u
postsinapsama. Na ovaj način dolazi do inhibicije prenosa inhibitornih nervnih signala od
interneurona do motoneurona kod nematoda odnosno do mišićnih ćelija kod artropoda. U oba
slučaja rezultat je flakcidna paraliza, i na kraju uginuće parazita.

Farmakokinetički podaci
Nakon spoljašnje primene leka, imidakloprid se brzo, već tokom jednog dana, distribuira po
koži. Može se naći na površini kože tokom celog terapijskog intervala. Moksidektin se resorbuje
kroz kožu kod pasa i postiže maksimalnu koncentraciju u plazmi 4 do 9 dana nakon aplikacije.
Nakon resorpcije kroz kožu, distribuira se sistemski i sporo izlučuje iz plazme, što se potvrđuje
detektibilnim koncentracijama u plazmi tokom preporučenog terapijskog intervala od mesec dana.

KLINIČKI PODACI
Ciljne vrste životinja: Psi.

Indikacije
Lek je namenjen za lečenje i kontrolu parazitskih oboljenja pasa:
Za lečenje i preventivu infestacije buvama (Ctenocephalides felis), lečenje infestacije
pavašima (Trichodectes canis), lečenje šuge ušiju (Otodectes cynotis), šuge tela
(uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var. canis), demodikoze (uzrokovane sa Demodex
canis), preventivu dirofilarioze (L3 i L4 larve Dirofilaria immitis) i angiostrongiloze
(L4 larve i nezreli adulti Angiostrongylus vasorum), lečenje infekcije sa
Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis i lečenje infekcija uzrokovanih crevnim
nematodama (L4 larve, nezreli adulti i adulti Toxocara canis, Ancylostoma caninum i
Uncinaria stenocephala, adulti Toxascaris leonina i Trichuris vulpis).

Proizvod se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa
izazvanog buvama (FAD).
Kontraindikacije: Ne koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja.
Ne primenjivati u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od sastojaka leka.

Neželjena dejstva
Moguća je pojava prolaznog svraba kod pasa nakon primene leka. U retkim slučajevima mogu
da se jave pojačano mašćenje krzna, eritem i povraćanje. Ovi znaci nestaju bez posebnog
lečenja. Moguća je pojava, u retkim slučajevima, prolazne reakcije lokalne preosetljivosti.
Ukoliko životinja liže mesto aplikacije nakon tretmana, moguće je, mada ne tako često, zapaziti
pojavu neuroloških poremećaja (vidi tačku 5.9).
Lek je gorkog ukusa. Moguća je pojava salivacije u slučajevima kada životinja liže mesto
aplikacije neposredno nakon tretmana. Međutim, ova salivacija ne predstavlja znak trovanja i
nestaje tokom nekoliko minuta bez posebnog lečenja. Pravilna primena leka smanjuje
mogućnost da životinja liže mesto aplikacije.
U vrlo retkim slučajevima, može doći do osetljivosti na mestu aplikacije, što rezultira prolaznim
promenama u ponašanju životinje, kao što su letargija, uznemirenost i inapetenca.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Jedan do dva kratka kontakta životinje sa vodom ne mogu značajno da utiču na smanjenje
efikasnosti leka. Međutim, često šamponiranje ili potapanje životinje u vodu nakon tretmana
može da smanji njegovu efikasnost.
Moguće je da se razvije rezistencija parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte,
ponovljene primene leka iz te grupe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Nije ustanovljena bezbednost upotrebe ovog leka tokom graviditeta i laktacije.

INTERAKCIJE
Tokom tretmana sa lekom Advocate® ne treba primenjivati druge antiparazitike iz grupe makrocikličnih laktona.
Nisu zapažene interakcije između leka Advocate® i lekova, medicinskih sredstava i hirurških
procedura koje se uobičajeno koriste u veterinarskoj medicini.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Doziranje:
Preporučena minimalna doza je 10 mg imidakloprida/kg telesne mase i 2,5 mg moksidektina/kg
telesne mase, što je jednako 0,1 mL rastvora Advocate® /kg telesne mase.
Terapijski režim zavisi od lokalne epizootiološke situacije.
Telesna masa

≤ 4 kg za male pse 0,4ml /  Imidakloprid(mg/kg t.m.) najmanje 10 /  Moksidektin (mg/kg t.m.)najmanje 2,5
> 4 – 10 kg za srednje pse 1,0 Imidakloprid (mg/kg t.m.)10 – 25 / Moksidektin (mg/kg t.m.) 2,5 – 6,25
> 10 –25 kg za velike pse 2,5 Imidakloprid(mg/kg t.m.)10 – 25 / Moksidektin (mg/kg t.m.) 2,5 – 6,25
> 25 – 40 kg za vrlo velike pse 4,0 Imidakloprid (mg/kg t.m.)10 – 16  /Moksidektin (mg/kg t.m.) 2,5 – 4
> 40 kg odgovarajuća kombinacija pipeta

LEČENJE I PREVENTIVA INFESTACIJE BUVAMA
Jedan tretman prevenira infestaciju buvama tokom naredne 4 nedelje. Već postojeće larve buva
iz okruženja se mogu pojaviti 6 nedelja i kasnije od početka tretmana, zavisno od klimatskih
uslova. Iz ovog razloga, može biti potrebno da se tretman lekom Advocate® kombinuje sa
metodama uništavanja buva u okruženju. Tako može da se utiče na brže smanjenje populacije
buva u domaćinstvu. Kada se koristi kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa
izazvanog buvama, lek treba primenjivati u mesečnim intervalima.
Lečenje infestacije pavašima (Trichodectes canis)
Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon
tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.
Lečenje šuge ušiju (Otodectes cynotis)
Lek treba primeniti jednokratno. Treba nežno odstraniti ostatke iz spoljašnjeg dela ušnog kanala
nakon svakog tretmana. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana,
jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije. Lek ne treba aplikovati u ušni kanal.
Lečenje šuge tela (uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var. canis)
Primenjuje se dvokratno, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje.
Lečenje demodikoze (uzrokovane sa Demodex canis)
Primena jedne doze 2 do 4 puta, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje, deluje efikasno
protiv Demodex canis i utiče značajno na poboljšanje kliničkih znakova bolesti, naročito kod
blagih od umerenih slučajeva. Ozbiljni slučajevi mogu zahtevati produženi tretman i manji
razmak između pojedinačnih tretmana. Da bi se u ovim ozbiljnim slučajevima postigao najbolji
rezultat, po preporuci veterinara, lek se može primenjivati jednom nedeljno tokom dužeg
perioda. U svim slučajevima je ključno da se ne prestaje sa tretmanom dok ispitivanje strugotina
kože ne pokazuje negativan rezultat bar 2 uzastopna meseca. Kod pasa kod kojih nije vidljivo
poboljšanje ili nema smanjenja broja parazita nakon 2 meseca, tretman treba prekinuti. U tom
slučaju treba konsultovati veterinara i primeniti alternativni tretman.
S obzirom da je demodikoza kompleksno oboljenje, preporučuje se istovremeni tretman, koliko
je to moguće, i drugih pratećih oboljenja.
Preventiva dirofilarioze
Psi koji žive ili koji su boravili u područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera,
mogu da budu inficirani adultnim oblicima dirofilarija. U cilju preventive dirofilarioze, lek treba primenjivati u redovnim mesečnim intervalima tokom
sezone pojavljivanja komaraca (prelazni domaćini, nose i prenose larve dirofilarija). Lek se
može primenjivati tokom cele godine ili sa njegovom primenom otpočeti najmanje jedan mesec
pre prve očekivane pojave komaraca. Tretman treba nastaviti u redovnim mesečnim intervalima
i jedan mesec nakon prestanka izloženosti komarcima. Da bi se uspostavila rutina tretmana,
preporučljivo je lek primenjivati istog dana ili datuma svakog meseca. Ukoliko je prethodno
primenjivan neki drugi lek za preventivu dirofilarioze, prvi tretman lekom Advocate® treba da
bude primenjen pre isteka jednog meseca od poslednje primenjene doze prethodno
upotrebljenog leka.
U područjima u kojima dirofilarioza nema enzootski karakter kod pasa ne postoji rizik od
dirofilarioze i u tom slučaju mogu biti tretirani bez posebnih mera predostrožnosti.
Lečenje i preventiva infekcije sa Angiostrongylus vasorum
Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon
tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.
U područjima u kojima je infekcija enzootskog karaktera, redovna primena sa razmakom
između tretmana od 4 nedelje će sprečiti angiostrongilozu i očiglednu infekciju sa
Angiostrongylus vasorum.
Lečenje infekcije sa Crenosoma vulpis
Lek treba primeniti jednokratno.
Lečenje infekcije crevnim nematodama
U područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mesečni tretmani mogu značajno
smanjiti rizik od reinfekcije crevnim nematodama. U područjima u kojima dirofilarioza nije
enzootskog karaktera, lek se može koristiti kao deo sezonskog programa kontrole infestacije
buvama i infekcije crevnim nematodama.
Ispitivanja su pokazala da mesečni tretmani lekom, kod pasa preveniraju infekciju sa Uncinaria
stenocephala.

NAČIN PRIMENE
Upotreba nakapavanjem.: Samo za spoljašnju primenu.
Uzeti jednu pipetu iz pakovanja. Držati pipetu u uspravnom položaju, zavrnuti i povući
zatvarač, dok se ne skine sa vrha pipete. Okrenuti zatvarač i iskoristiti ga da se ukloni
zapečaćena površina sa vrha pipete, kao što je i prikazano na slici.
Kod pasa telesne mase do 25 kg:
Na psu u stojećem položaju razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Nanositi
samo na neoštećenu kožu.Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu nekoliko puta snažno stisnuti i
sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.
Kod pasa težih od 25 kg:
Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj pipete treba
ravnomerno rasporediti na tri do četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze
repa. Na svakoj tački, razgrnuti dlaku da se vidi koža. Nanositi samo na neoštećenu kožu.Vrh
pipete postaviti na kožu i pipetu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Treba
obratiti pažnju da se na jedno mesto ne istisne prevelika količina leka, da bi se sprečilo njegovo
curenje duž bokova životinje.

PREDOZIRANJE
Nisu zapažena neželjena dejstva ili neželjeni klinički simptomi kod odraslih pasa ni prilikom
primene 10 puta veće doze od preporučene.
Pet puta veća doze od minimalne preporučene doze, primenjena u nedeljnim intervalima, tokom
17 nedelja, je ispitana kod pasa starijih od 6 meseci i nisu zapažena neželjena dejstva ili
neželjeni klinički simptomi. Nisu uočeni značajni neželjeni efekti kod štenadi nakon višekratne
primene 5 puta veće doze od preporučene (svake 2 nedelje, u 6 uzastopnih tretmana). Zapaženi
su prolazna midrijaza, salivacija, povraćanje i prolazno ubrzano disanje.
Prolazni neurološki simptomi, kao što su ataksija, opšti tremor, promene na očima (raširene
zenice, oslabljen pupilarni refleks i nistagmus), poremećeno disanje, salivacija i povraćanje,
mogu se nekada javiti posle slučajnog gutanja leka.
Psi rase škotski ovčar (Collie), osetljivi na ivermektin, dobro podnose i 5 puta veću dozu leka
Advocate® od preporučene ako se primenjuje u mesečnim intervalima, bez ispoljavanja
neželjenih dejstava. Bezbednost primene u nedeljnim intervalima nije ispitana kod ovih pasa.
Nakon peroralne primene 40% pojedinačne doze, primećeni su ozbiljni neurološki simptomi.
Peroralna primena 10% preporučene doze nije izazvala neželjena dejstva.
Psi inficirani adultnim oblicima dirofilarija dobro podnose trokratnu primenu do 5 puta veće
doze od preporučene, sa razmakom od 2 nedelje između svake od primenjenih doza, bez
ispoljavanja neželjenih dejstava.
U slučaju da životinja proguta lek, potrebno je preduzeti simptomatsku terapiju. Ne postoji
poznati specifični antidot. Primena medicinskog uglja može biti od koristi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJNU GRUPU
Tretman pasa lakših od 1 kg zasniva se na proceni rizika i koristi.
Iskustva u primeni kod bolesnih i iznurenih životinja su ograničena, tako da se lek kod ovih
životinja može koristiti jedino nakon procene rizika i koristi.
Obratiti pažnju da sadržaj pipete ili aplikovana doza ne dospe u kontakt sa očima ili ustima
tretirane životinje i/ili drugih životinja. Onemogućiti životinje da se međusobno ližu neposredno
nakon tretmana. Naročito obratiti pažnju da se spreči životinja da liže mesta na kojima je lek
primenjen, onda kada se lek aplikuje na 3-4 zasebna mesta

Lek sadrži moksidektin (antiparazitik iz grupe makrocikličnih laktona), tako da je potrebno
obratiti posebnu pažnju kod pasa rasa škotski ovčar (Collies), Bobteil (Old English Sheepdog) i
sličnih rasa ili mešanaca sa ovim rasama, da im se na propisan način aplikuje lek (kao što je
opisano u tački 5.8); posebno treba obratiti pažnju da tretirani i/ili psi koji su sa njima u bliskom
kontaktu ne unesu lek oralno.
Ne sme se dozvoliti da proizvod Advocate® dospe u vodotokove jer ima štetno dejstvo na
organizme koji žive u vodi: moksidektin je visoko toksičan za organizme koji žive u vodi. Ne
treba dozvoliti psima da ulaze u otvorene vodotokove tokom 4 dana posle tretmana.
Primena leka kod pasa inficiranih adultnim dirofilarijama je bezbedna, ali on nema terapijski
efekat na adulte Dirofilaria immitis. Zbog toga se preporučuje da se svi psi uzrasta 6 meseci ili
stariji, koji žive u području u kome je dirofilarioza enzootskog karaktera, ispitaju na infekciju
adultima dirofilarija pre nego se tretiraju lekom.

Karenca: Nije primenljivo.