Advantage®

Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce, 4 x 0,4 ml
Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, 4 x 0,8 ml
Rastvor za kožu

Description

Advantage®za male mačke i kuniće kućne ljubimce, 4 x 0,4 ml
Advantage®za velike mačke i kuniće kućne ljubimce, 4 x 0,8 ml
Rastvor za kožu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Advantage® za mačke i kuniće kućne ljubimce sadrži 10% imidakloprida.
Jedna tuba sadrži:
Aktivne supstance:
Tuba Imidakloprid
Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce (<4 kg) – 0,4 ml 40 mg
Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce (≥4 kg) – 0,8 ml 80 mg
Pomoćne supstance:
Benzil alkohol 0,1% butilhidroksitoluen (E 321; antioksidans) (Ph Eur)
Propilen-karbonat

INDIKACIJE
Prevencija i tretman infestacija buvama kod mačaka.
Za tretman infestacija buvama kod kunića. kućnih ljubimaca
Preparat ubija buve u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman obezbeđuje zaštitu od buva
tokom tri do četiri nedelje kod mačaka i do nedelju dana kod kunića kućnih ljubimaca.
Proizvod se kod mačaka može koristiti i kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa
izazvanog buvama (FAD).

KONTRAINDIKACIJE
Ne tretirati mačiće mlađe od 8 nedelja koji sisaju.
Ne primenjivati na kunićima koji se koriste za ishranu ljudi.
Ne primenjivati na kunićima kućnim ljubimcima mlađim od 10 nedelja.

NEŽELJENA DEJSTVA
Proizvod je gorkog ukusa i ponekad se moze javiti pojačano lučenje pljuvačke u slučaju da životinja
liže mesto aplikacije odmah nakon primene. Ovo nije znak trovanja i nestaje nakon nekoliko minta
bez ikakvog tretmana.
Ako primetite bilo kakvno ozbiljno neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu,
obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Mačke i kunići kućni ljubimci

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Mačke

Veličina tube koju treba primeniti Zapremina
(ml)
Imidakloprid
(mg/kg telesne mase)

< 4 kg Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce 0,4 ml / Imidakloprid (mg/kg telesne mase) Minimalno 10
≥ 4 kg Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce 0,8 ml /  Imidakloprid (mg/kg telesne mase) Maksimalno 20

Kunići kućni ljubimci
Odrasli (stariji od 10 nedelja) Advantage® za male mačke i kuniće kućne ljubimce 0,4 mil / Imidakloprid (mg/kg telesne mase)  Minimalno 10
≥ 4 kg Advantage® za velike mačke i kuniće kućne ljubimce 0,8mil /Imidakloprid (mg/kg telesne mase)  Maksimalno 20

Tretman treba ponoviti posle 4 nedelje. Potrebno je tretirati i životinje u fazi laktacije kao i njihovo
potomstvu.
Preparat deluje cidno na buve u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman sprečava dalju
infestaciju buvama tokom tri do četiri nedelje kod mačaka i do nedelju dana kod kunića kućnih
ljubimaca.
Ukoliko se ukaže potreba za ponovljenim tretmanom ranije od 4 nedelje, njega ne bi trebalo
sprovoditi češće od jednom nedeljno.

Može se dogoditi da se re-infestacija buvama iz okoline nastavi tokom 6 nedelja ili duže nakon
početka tretmana. U tom slučaju je potrebno obaviti više od jednog tretmana, zavisno od prisustva
buva u okolini. Kao dodatna zoohigijenska mera, preporučuje se odgovarajući tretman okoline protiv
odraslih jedinki buva i njihovih razvojnih stadijuma.
U cilju smanjivanja re-infestacije novim buvama, preporučuje se tretman svih mačaka i kunića u
domaćinstvu.
Proizvod zadržava svoju efikasnost i u slučaju kad se životinja pokvasi, na primer ako je životinja
izložena kiši. Međutim, zavisno od prisustva buva u okolini, može se javiti potreba za ponovnim
tretmanom. U takvim slučajevima tretman ne bi trebalo sprovoditi češće od jednom nedeljno.
Predoziranje
Mala je verovatnoća trovanja životinja nakon slučajnog oralnog unošenja. U tom slučaju, treba
preduzeti simptomatsko lečenje pod nadzorom veterinara. Nema specifičnog antidota, ali primena
aktivnog uglja može biti od koristi.
Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti zatvarač.
Okrenuti zatvarač, postaviti ga drugom stranom na tubu i okretanjem probušiti plastičnu membranu
tube.

Primena kod mačke
Razgrnuti dlaku na vratu mačke u podnožju lobanje da se vidi koža.
Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.
Primena kod kunića
Razgrnuti dlaku na vratu kunića u podnožju lobanje da se vidi koža.
Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Primena u podnožju lobanje će svesti na minimum mogućnost da životinja oliže proizvod.
Nanositi samo na neoštećenu kožu.
Sprečiti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.

KARENCA
Advantage® za mačke i kuniće kućne ljubimce nije namenjen za tretman životinja koje se koriste za
proizvodnju hrane.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Držati lek van domašaja dece.
Ne postoje posebni uslovi čuvanja.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima životinje.
Ne dozvoliti međusobni kontakt skorije tretiranih životinja.
Lek je samo za spoljnu upotrebu.
Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:
Proizvod sadrži benzil alkohol koji može izazvati preosetljivost kože ili prolazne reakcije kože
(nadraženost, peckanje).
Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom, očima i ustima.
U vreme primene leka ne sme se jesti, piti ili pušiti.
Vodom i sapunom oprati svaku kontaminaciju kože.
Ukoliko proizvod slučajno dospe u oči, oči treba dobro isprati vodom.
Ukoliko iritacija kože ili oka potraje potrebna je intervencija lekara.
Ukoliko dođe do slučajnog gutanja proizvoda potrebna je hitna intervencija lekara.
Dobro oprati ruke nakon primene leka.
Ne treba milovati ili timariti životinje dok se mesto aplikacije ne osuši (obično oko sat vremena).

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.