Veraflox®

Pradofloksacin (60 mg; 120 mg)
tablete za pse

Categories: , ,

Description

Veraflox
Pradofloksacin (60 mg; 120 mg)
tablete za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta Veraflox 60 mg sadrži:
Aktivna supstanca: Pradofloksacin 60 mg
Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat 96 mg
Kroskarmeloza-natrijum 30 mg

Jedna tableta Veraflox 120 mg sadrži:
Aktivna supstanca: Pradofloksacin 120 mg
Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat 192 mg
Kroskarmeloza-natrijum 30 mg

FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Braonkaste tablete sa jednom podeonom linijom i oznakom “P60” na jednoj strani.
Braonkaste tablete sa jednom podeonom linijom i oznakom “P120” na jednoj strani.

KLINIČKI PODACI
Ciljne vrste životinja: Psi
INDIKACIJE
Lečenje:
 Infekcija rana izazvanih osetljivim sojevima Staphylococcus intermedius grupe (uključujući
o S. pseudintermedius)
 Površinske i duboke pioderme izazvane osetljivim sojevima Staphylococcus intermedius grupe
(uključujući S. pseudintermedius)
 Akutnih infekcija urinarnog trakta izazvanih osetljivim sojevima Escherichia coli i
Staphylococcus intermedius grupe (uključujući S. pseudintermedius)
 Kao dopunska terapija mehaničkoj ili hiruškoj terapiji teških infekcija gingive i periodontalnih
tkiva izazvanih osetljivim sojevima anaerobnih organizama, na primer Porphyromonas spp. i
Prevotella spp.
KONTRAINDIKACIJE
 Ne koristiti kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na fluorohinolone.
 Ne koristiti kod pasa u periodu rasta pošto može biti ugrožen razvoj zglobne hrskavice. Period
rasta zavisi od rase. Za većinu rasa lekovi koji sadrže pradofloksacin ne smeju se koristiti kod
pasa mlađih od 12 meseci, a kod velikih rasa pasa, mlađih od 18 meseci.
 Ne koristiti kod pasa sa postojećim lezijama na zglobnim hrskavicama pošto se lezije mogu
pogoršati tokom lečenja fluorohinolonima.
 Ne koristiti kod pasa sa poremećajima centralnog nervnog sistema (CNS), kao što je epilepsija,
pošto fluorohinoloni mogu potencijalno izazvati napade kod predisponiranih životinja.
 Ne koristiti kod pasa tokom graviditeta i laktacije (videti odeljak 4.7).
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Kad god je moguće, ovaj lek treba koristiti samo na osnovu nalaza antibiograma.
Prilikom korišćenja ovog veterinarskog leka treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za
adekvatnu upotrebu antibakterijskih lekova.
Fluorohinolonske lekove treba čuvati kao rezervu za lečenje kliničkih stanja koja slabo reaguju, ili za
koja se očekuje da će slabo reagovati na druge klase antibakterijskih lekova.
Upotreba ovog leka koja odstupa od instrukcija datih u ovom Sažetku karakteristika leka može
povećati zastupljenost bakterija rezistentnih na fluorohinolone i može smanjiti efikasnost lečenja
drugim fluorohinolonima usled potencijalne unakrsne rezistencije.
Pioderma se uglavnom javlja sekundarno tokom osnovne bolesti i stoga se savetuje utvrđivanje
osnovnog uzroka i lečenje životinje u skladu sa njim.
Ovaj veterinarski lek treba koristiti samo u teškim slučajevima periodontalnog oboljenja. Mehaničko
čišćenje zuba i uklanjanje plaka i kamenca ili ekstrakcija zuba predstavljaju preduslove za trajni
terapijski efekat. U slučaju gingivitisa i periodontitisa, ovaj veterinarski lek treba koristiti samo kao
dopunu mehaničkoj ili hiruškoj periodontalnoj terapiji. Ovim veterinarskim lekom treba lečiti samo
one pse kod kojih se periodontalno lečenje ne može postići samo mehaničkim postupkom.
Pradofloksacin može povećati osetljivost kože na sunčevu svetlost. Iz tog razloga, tokom lečenja
životinje ne treba izlagati prekomernoj sunčevoj svetlosti.
Izlučivanje putem bubrega je važan put eliminacije pradofloksacina kod pasa. Kao i kod drugih
fluorohinlona, brzina renalne ekskrecije može biti smanjena kod pasa sa poremećenom funkcijom
bubrega i stoga pradofloksacin kod takvih životinja treba oprezno koristiti.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe kod kojih postoji poznata preosetljivost na hinolone treba da izbegavaju svaki kontakt sa
ovim veterinarskim lekom.
Treba izbegavati kontakt leka sa očima i kožom. Nakon upotrebe oprati ruke.
Ne treba jesti, piti ili pušiti tokom rukovanja ovim lekom.
Ukoliko dođe do slučajnog gutanja, odmah zatražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo ili etiketu
lekaru.
NEŽELJENE REAKCIJE
U retkim slučajevima su primećeni blagi prolazni gastrointestinalni poremećaji, uključujući povraćanje.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Nije utvrđena bezbednost primene ovog veterinarskog leka tokom graviditeta i laktacije kod ženki.
GRAVIDITET
Ovaj lek ne treba primenjivati tokom graviditeta. Pradofloksacin je kod pacova izazvao malformacije
oka pri toksičnim dozama za plod i za majku.
LAKTACIJA
Ovaj lek ne treba primenjivati tokom perioda laktacije. Laboratorijska istraživanja na štenadi su
dokazala pojavu artropatije nakon sistemske primene fluorohinolona. Poznato je da fluorohinoloni
prolaze placentu i da se distribuiraju u mleko.
PLODNOST
Pokazano je da pradofloksacin nema uticaja na plodnost kod rasplodnih životinja.
INTERAKCIJE
Zabeleženo je da se bioraspoloživost fluorohinolona smanjuje kod istovremene primene sa katjonima
metala, na primer onim koji ulaze u sastav antacida, ili sukralfatom napravljenim sa magnezijumhidroksidom ili aluminijum-hidroksidom, ili multivitaminskim proizvodima koji sadrže gvožđe ili
cink, kao i mlečnim proizvodima koji sadrže kalcijum. Stoga, Veraflox ne bi trebalo primenjivati
istovremeno sa antacidima, sukralfatom, multivitaminima ili mlečnim proizvodima, pošto resorpcija
Verafloxa može biti smanjena. Takođe, kod životinja koje u anamnezi imaju epileptične napade,
fluorohinolone ne treba primenjivati u kombinaciji sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima
(NSAIL) zbog potencijalnih farmakodinamskih interakcija u CNS. Kombinacija fluorohinolona sa
teofilinom može povećati nivoe teofilina u plazmi usled promene njegovog metabolizma i stoga ovu
kombinaciju treba izbegavati. Kombinovanu primenu fluorohinolona i digoksina takođe treba
izbegavati zbog potencijalno povećane oralne bioraspoloživosti digoksina.
Doziranje i način primene
Za oralnu upotrebu.
DOZIRANJE
Preporučena doza iznosi 3.0 mg/kg telesne mase pradofloksacina jednom dnevno. Usled dostupne
veličine tableta raspon doza iznosi od 3.0 do 4.5 mg/kg telesne mase prema sledećim tabelama.
Da bi se osiguralo ispravno doziranje, telesnu masu treba što tačnije odrediti da bi se izbeglo
subdoziranje.
Psi:
Telesna masa
psa (kg)
Broj tableta Doza pradofloksacina
60 mg      120 mg (mg/kg tm)
15 – 20     1 3.0 – 4.0
20 – 30     1½ 3.0 – 4.5
30 – 40     1 3.0 – 4.0
40 – 60     1½ 3.0 – 4.5
60 – 80     2 3.0 – 4.0
TRAJANJE LEČENJA
Trajanje lečenja zavisi od prirode i težine infekcije i od reakcije na lečenje. Za većinu infekcija
navedeno trajanje lečenja će biti dovoljno.
Indikacija Trajanje lečenja (u danima)
Infekcije kože:
Površinska pioderma 14 – 21
Duboka pioderma 14 – 35
Infekcije rana 7
Akutne infekcije urinarnog trakta 7 – 21
Teške infekcije gingive i periodontalnih tkiva 7
Lečenje bi trebalo ponovo razmotriti ako se poboljšanje kliničkog stanja ne uoči u roku od 3 dana, ili
u slučajevima površinske pioderme u roku od 7 dana, a u slučajevima duboke pioderme 14 dana, od
početka lečenja.
PREDOZIRANJE
Nije poznat specifični antidot za pradofloksacin (ili druge fluorohinolone) i u slučaju predoziranja
treba primeniti simptomatsko lečenje.
Sporadično povraćanje i meka stolica uočeni su kod pasa nakon ponovljene oralne doze koja je 2.7
puta veća od maksimalne preporučene doze.
KARENCA
Nije primenljivo.

Additional information

Vrste lekova