Organska proizvodnja mleka i mesa je velika šansa, s obzirom na sve popularniju organsku ishranu kojoj stremi savremena porodica. Organski proizvodi su sve traženiji, a njihova cena u porastu. Ipak, proizvodjači treba dobro da razmisle i razmotre sve prednosti i nedostatke, pre nego što se upuste u organsko stočarstvo, čiji su osnovni principi – kruženje materije u agrosistemu, očuvanje i obnova prirodnih resursa i povratak tradicionalnim vrednostima i veštinama.

Ishrana goveda u organskoj proizvodnji mora se u najvećoj mogućoj meri zasnivati na ispaši, pa je pre početka organske proizvodnje u stočarstvu neophodno obezbediti dovoljno pašnjaka koji zadovoljavaju uslove za organsku proizvodnju. Ovim načinom se, pored propisne ishrane zadovoljavaju i ostali kriterijumi organske proizvodnje, jer prilikom boravka na pašnjacima goveda đubre travnjak, a i uticaj na njihovo zdravlje i kondiciju, te dobro stan je papaka nije zanemarljiv. Pravilo je da najmanje 60 % suve materije u dnevnim obrocima goveda treba da sadrži kabastu hranu u vidu sena ili silaže, pri čemu polovina potiče iz sopstvene proizvodnje. Pašnjaci ne smeju biti tretirani proizvodima koji nisu dozvoljeni u organskoj proizvodnji. Životinje iz organske proizvodnje dozvoljeno je da pasu na zemljištu iz konvencionalne proizvodnje, ali tamošnja hrana, trava i srodna vegetacija ne smeju premašiti 10 procenata ukupnog godišnjeg unosa hrane.

Standardima se definiše broj životinja određene kategorije po hektaru pašnjaka. Maksimalan broj goveda, u zavisnosti od uzrasta i namene je 2-5 grla po hektaru.

Smeštaj životinja i briga o njihovom zdravstvenom stanju potpadaju pod bitne kriterijume koji moraju da se ispune kako bi krajnji proizvod dobio sertifikat kao organski. Za prelazak iz konvencionalne u organsku proizvodnju za tovna goveda propisan je period u trajanju od najmanje godinu dana, a za mlečna goveda 6 meseci. Način obrade zemljišta takodje mora biti po propisima, kao i upotreba organskog djubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Prema standardima, za svaku kategoriju goveda propisana je optimalna gustina naseljenosti, jer životinje moraju imati dovoljno prostora za odmaranje i kretanje i neometan pristup vodi i hrani. Životinje se nikako ne smeju držati vezane. Takođe su definisani maksimalni kapaciteti objekata i uslovi koji obezbedjuju dovoljno svežeg vazduha i prirodne svetlosti, kvalitetnu prostirku i zaštitu od prirodnih nepogopda.

Prema zakonskoj regulativi prevencija bolesti u organskoj proizvodnji zasniva se na pravilnom odabiru grla za organski uzgoj. U uslovima organske proizvodnje, jasno je da su autohtone rase koje su nastale kroz proces evolutivno-genetske adaptacije na uslove staništa znatno otpornije od egzotičnih – uvezenih rasa. Zbog toga je očuvanje i selekcija lokalno adaptiranih životinja sasvim u skladu sa organskim principima. U našoj zemlji posebna pažnja je usmerena na proučavanje genetske rezistencija goveda prema mastitisu. Sprovođenje programa redovne vakcinacije je od izuzetne važnosti I preporučeno od nadležnih organa, ali je I pravilna ishrana koja razvija prirodnu imunološku zaštitu životinja, takodje navedena u propisima.

“Prevencija pre lečenja“ je jedno od osnovnih načela organskae proizvodnje i uzgoja, pa nadležni organi i struka nedvosmisleno preporučuju preventivnu vakcinaciju goveda.

Standardi o zaštiti zdravlja životinja posebno su rigorozni u organskoj proizvodnji. U organskom stočarstvu nisu dozvoljene intervencije kao što je sečenje repova, krila i zuba, debikiranje i obezrožavanje. Neke od intervencija mogu biti dozvoljene u cilju poboljšanja sigurnosti i zdravlja i obavljaju se u optimalnom uzrastu. Patnja životinja pri intervencijama mora biti svedena na minimum, tako da se mogu koristiti anestetici, ako je to potrebno. Kastracija životinja je dozvoljena. Uzgoj životinja zasniva se na fiziološkim i etiološkim potrebama životinja. U organskom uzgoju nije dopuštena forsirana ishrana i iskorišćavanje životinja.

Intervencija i nadzor veterinara su često neophodni i u uslovima organske proizvodnje. Prema pravilniku, upotreba konvencionalnih lekova za primenu u veterini dozvoljena najviše u dva tretmana u toku godine kod životinja koje se uzgajaju više godina. Kod životinja kod kojih je proizvodni vek do jedne godine, dozvoljena je jedna terapija sa primenom konvencionalnih lekova za upotrebu u veterini. U slučaju lečenja konvencionalnim lekovima, period karence se mora produžiti i to najmanje udvostručiti da bi proizvodi animalnog porekla sačuvali sertifikat organskog proizvoda. Dozvoljava se vakcinacija ukoliko je zakonom propisana, ali se strogo zabranjuju GMO vakcine.

Standardi propisuju zabranu upotrebe antibiotika i sintetičkih proizvoda kao što su stimulatori rasta, sredstva za podsticanje apetita, veštačke boje, urea, mikroorganizmi, čiste amino kiseline, GMO proizvoda i GMO derivata, a zabrana se odnosi na ceo proizvodni lanac. 

Srbija ima velike potencijale za razvoj organskog stočarstva, naročito kada je reč o preživarima. Naš geografski položaj je idealan za razvoj ove, sve popularnije grane poljoprivrede kojas ujedno I štiti prirodne resurse I ne dozvoljava dalju degradaciju. To je prepoznato od strane medjunarodnih organizacija, pa je Medjunarodni fond uvrstio Srbiju u program očuvanja prirodnih resursa I kulturnih entiteta na našoj teritoriji. Raspolažemo sa velikom površinom prirodnih livada i pašnjaka u brdsko-planinskim regionima, gde tek treba da se razvija intenzivna proizvodnja. U tim predelima vlada depopulacioni trend, pa su poljoprivredne aktivnosti godinama u padu. I upravo to su idealni uslovi za organizovanje organskog načina proizvodnje. Nema potencijala za gradjevinske poduhvate, fabrike, a time neminovne procese zagadjivanja i hemizacije okoline, pa se takve oaze m ogu nazvati netaknutom prirodom, na čemu se i bazira organska proizvodnja.